เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพม.3